index

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร

gutentor-overlay

ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567

gutentor-overlay

วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

gutentor-overlay

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567

gutentor-overlay

การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร

29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร
29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567
29 กุมภาพันธ์ 2567 วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)
29 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีรับมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์
29 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567
28 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร
28 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566
28 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”
27 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
27 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดเวทีเสวนาสถานีแก้หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 กับปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567
23 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2567 สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
23 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567
22 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน – Home School)
22 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 
21 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
21 กุมภาพันธ์ 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพบิดาของครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร
20 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ  ร.ร.บ้านงาช้าง  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
21 สิงหาคม 2566 The Research and Development of Science Learning Management Model by Applying Mathematical Principles to Develop Computational Skill for Matthayomsuksa 2 Students.
21 สิงหาคม 2566 The Study of the Development of a Set of Problem-based Learning Activities on Additional Science Subjects: Force and Motion of for Mathayomsuksa 2 Student.
27 กรกฎาคม 2566 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงสร้างโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ “5 ต. เป็นฐานต้านทุจริต”
28 มีนาคม 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07 ธันวาคม 2565 โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2564
07 ธันวาคม 2565 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากกล้วยหอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08 สิงหาคม 2565 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
06 กรกฎาคม 2565 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
1 2 4

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แบบฟอร์มวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2566

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาไทยวันนี้ บทความ สาระน่ารู้

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1