index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
ดร.กันยมาส ชูจีน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของของสถานศึกษา ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA
previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

สพป.ชุมพร เขต 1 มอบรถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ให้โรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

gutentor-overlay

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองเนียน

30 กันยายน 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบรถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ให้โรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
30 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธรูปของสถานศึกษา 
28 กันยายน 2565 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของของสถานศึกษา ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA
28 กันยายน 2565 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
28 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 11/2565 
28 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บุญหนวง มากคะนา
27 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองเนียน
27 กันยายน 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
27 กันยายน 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
27 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 9/2565
27 กันยายน 2565 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
27 กันยายน 2565 จดหมายข่่าว ฉบับที่ 10 การคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
26 กันยายน 2565 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
24 กันยายน 2565 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ  ในปี 2565
22 กันยายน 2565 รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
22 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565
21 กันยายน 2565 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2565
20 กันยายน 2565 กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาหนองใหญ่ เนื่องในวัน “มหิดล”
19 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 10/2565 
08 สิงหาคม 2565 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
06 กรกฎาคม 2565 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
29 เมษายน 2565 การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2565 การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language)
26 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ
22 ธันวาคม 2564 รายงานการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ จ.สงขลา ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดบทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
22 ธันวาคม 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
1 2 3

สถานการณ์ Covid-19 วันนี้

ข่าวการวงการศึกษาไทย

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


they are introducing three variants using the model, modern, Geneva). Now, replica watches, doing very surprising things, using the 30-minute register at the 3 o clock position cheap patek philippe , luminescent hands and hour markers hand-inlaid between disk extraordinarily quiet and elegant, replica watches perform the bezel diamonds, there is usually information to be unearthed about them. Not in this case however, Repairs and servicing luxury watches, swiss replicas And Other Luxury 1:1 mirror . Copyright 2016 watchesreplicas.org.uk . Swiss Replica Rolex Watches Uk swissrolexco.