อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ข่างกิจกรรม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 7/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 7/2567…

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 6/2567

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 6/2567          วันที่ 26 เมษายน 2…

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่  5/2567 ผ…

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 4/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 4/256…

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 3/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 3/2567 …

สพป.ชุมพร 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

สพป.ชุมพร 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 13 กุมภ…
จดหมายข่าวกิจกรรม อ.ก.ค.ศ

จดหมายข่าวกิจกรรม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คลิกที่นี่

ประกาศ/คำสั่ง แต่งตั้ง

ประกาศ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 คลิกที่นี่

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง เปลียนแปลงรายชื่อผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 คลิกที่นี่

โครงสร้าง/ ทำเนียบ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 คลิกที่นี่

มติที่ประชุม

มติประชุม อ.ก.ค.ศ.

บทบาทหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกำหนดจำนวน และอัตราตำแหน่ง และเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชกครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครอง ระบบคุณธรรมการจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดทำ และพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาที่เสนอ ก.ค.ศ.
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย