โครงสร้างหน่วยงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกานดา บุตรหงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-0494039

นางจันทร์ญา บุญจำนงค์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-8675843

นางคณึงนิจ เทพสนองสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086-2723353

นางศิรมณี วีรภัทรธาดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์