กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดชุมพร
18 มกราคม 2565 การเสนอมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
06 มกราคม 2565 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
06 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ของจังหวัดชุมพร ในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564
04 มกราคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565
23 ธันวาคม 2564 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
07 ธันวาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
23 พฤศจิกายน 2564 การจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ตามประกาศเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2564
15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศเพิ่มเติม
28 ตุลาคม 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
04 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564
17 กันยายน 2564 กาประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
16 กันยายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)
16 กันยายน 2564 คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
16 กันยายน 2564 คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว 11/2564 ตำแหน่ง
1 2 4

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 (ว PA) ตำแหน่งครู

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (กรณีจ้างเหมาบริการ)

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน (ว 17/2552)

ทดสอบโพสกลุ่มบริหารบุคคล

ประการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ทดสอบโพสกลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศตำแหน่งว่าง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)24 มีนาคม 2564

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ทดสอบโพสกลุ่มบริหารบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดชุมพร

การเสนอมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการสอบ ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และภาค ข ของจังหวัดชุมพร ในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ตามประกาศเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศเพิ่มเติม

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564

กาประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564

การประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ) ประจำปี 2564

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ (กรณีจ้างเหมาบริการ)

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

หลักเกณฑ์/กฏ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 (ว PA) ตำแหน่งครู

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552

หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

หลักเกณฑ์การบริหารวงเงิน (เม.ย.64)

ไฟล์นำเสนอ ในการประชุมผ่านระบบทางไกล เรื่องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว9/2564

การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน (ว 17/2552)

ทดสอบโพสกลุ่มบริหารบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Gutentor Simple Text

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทดสอบโพสกลุ่มบริหารบุคคล

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 13

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn03@cpn1.go.th