โครงสร้างบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 062 1464218

นางสาวสุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล

นักประชาสัพมันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 083 1041141

นางสาวจิรัชยา จักรน้อย


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 089-8667188

นางสาวฐิติกาล เกตุรัตน์

พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ 086-2792587

นางสาวจิดาภา ประสารวุฒิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 081-0856531

นางสาวธิติรัตน์ บ่วงราบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 084-3305392

นายสุรพงษ์ นารัตฐา

ช่างปูน 4
โทรพศัพท์ 084-8379002

นายวีระ ขันทะเสน

ช่างปูน 4
โทรศัพท์ 085-0392970

นายดิเรก ชูคากร

ช่างปูน 4
โทรศัพท์ 089-9725864

นายสุนันท์ สนานพร

ช่างไม้ 4
โทรศัพท์ 084-6906306

นายสมพร วัฒนิ่ม

ช่างไม้ 4
โทรศัพท์ 089-2886556

นายภิญโญ นารัตฐา

ยาม
โทรศัพท์ 084-4477849

นายอานนท์ อักษรเกตุ

ยาม
โทรศัพท์ 084-0623774

นางจารีย์ จันทรศรี

พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ 095-0307464