index

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

gutentor-overlay

ตัดสินผลงาน ตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

gutentor-overlay

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

29 มีนาคม 2566 ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
29 มีนาคม 2566 พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ
28 มีนาคม 2566 การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
28 มีนาคม 2566 พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41
28 มีนาคม 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
27 มีนาคม 2566 ตัดสินผลงาน ตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
27 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
27 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566
27 มีนาคม 2566 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต
24 มีนาคม 2566 พิธีเปิดงาน Open house 2023 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านผลเรียนรู้ และมอบประกาศนียบัตรกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนประชานิคม 2
23 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 
22 มีนาคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมลงพื้นที่ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
22 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 12/2566
21 มีนาคม 2566 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
20 มีนาคม 2566 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต
15 มีนาคม 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
15 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 11/2566
15 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 นำสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยายไท กรณีบ้านถูกไฟไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวนักเรียน
15 มีนาคม 2566 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 มีนาคม 2566 การประชุมคณะทำงานดำเนินการระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลและเว็บไซต์ของ สพป.ชุมพร เขต 1
28 มีนาคม 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07 ธันวาคม 2565 โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2564
07 ธันวาคม 2565 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากกล้วยหอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08 สิงหาคม 2565 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
06 กรกฎาคม 2565 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
29 เมษายน 2565 การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2565 การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language)
26 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ
1 2 4

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาไทยวันนี้

บทความ สาระน่ารู้

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1