Home

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายสุรเนตร เนตรมุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

Slider
Slider

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเรื่องมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ

ข่าวการศึกษา