index

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายสุพรมแดน ประทุมเมศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร
previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

gutentor-overlay

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ..“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

gutentor-overlay

คณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)

gutentor-overlay

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

gutentor-overlay

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564

gutentor-overlay

ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ

20 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
20 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ..“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566
20 กันยายน 2566 คณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
20 กันยายน 2566 ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
19 กันยายน 2566 ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
19 กันยายน 2566 ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
18 กันยายน 2566 ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
18 กันยายน 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ..เช้าวันจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
15 กันยายน 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร
15 กันยายน 2566 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
15 กันยายน 2566 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 2 นำร่องหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัย ไปสู่การปฏิบัติ
15 กันยายน 2566 การพิจารณาคัดเลือกผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ ที่จะใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร
15 กันยายน 2566 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายการศึกษา  และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” 
13 กันยายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิต ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
13 กันยายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
13 กันยายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อย้าย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
13 กันยายน 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ เดือนสิงหาคม 2566
13 กันยายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2566
21 สิงหาคม 2566 The Research and Development of Science Learning Management Model by Applying Mathematical Principles to Develop Computational Skill for Matthayomsuksa 2 Students.
21 สิงหาคม 2566 The Study of the Development of a Set of Problem-based Learning Activities on Additional Science Subjects: Force and Motion of for Mathayomsuksa 2 Student.
27 กรกฎาคม 2566 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงสร้างโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ “5 ต. เป็นฐานต้านทุจริต”
28 มีนาคม 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07 ธันวาคม 2565 โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2564
07 ธันวาคม 2565 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากกล้วยหอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08 สิงหาคม 2565 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
06 กรกฎาคม 2565 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
1 2 4

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แบบฟอร์มวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2566

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาไทยวันนี้ บทความ สาระน่ารู้

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1