index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

09 เมษายน 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63- 31 มี.ค. 64 (ไตรมาส2)
08 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประเภทผู้แทน
05 เมษายน 2564 กิจกรรม5 ส. เฉลิมพระเกียรติฯ
02 เมษายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564
01 เมษายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
31 มีนาคม 2564 การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลฯ
29 มีนาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564
29 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์
25 มีนาคม 2564 ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
25 มีนาคม 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)24 มีนาคม 2564
25 มีนาคม 2564 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
24 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพป.ชุมพร เขต 1
23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มีนาคม 2564 กิจกรรมเช้า…วันจันทร์
19 มีนาคม 2564 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศาและเชี่ยวชาญ
19 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
18 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
18 มีนาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-25 ก.พ. 64
17 มีนาคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564
16 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ “บ้านเมืองสุจริต”

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

1 week ago
โรงเรียนบ้านปากคลอง

โรงเรียนบ้านปากคลองขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคุณภัทร เสริมวิฑูรย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... See more

1 week ago
โรงเรียนบ้านเขาวง ชุมพร

โรงเรียนบ้านเขาวง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชนกันต์ เพชรเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... See more

2 weeks ago
โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์

ตลาดนัดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สิ่งที่นักเรียนได้รับวันนี้
- การพูด - บุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ... See more

3 weeks ago
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี_ชุมพร

การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมการหนีไฟในสถานศึกษา จากฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย ... See more

« 1 of 6 »

Youtube Chanel สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

admin@cpn1.go.th