Home

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายสุรเนตร เนตรมุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

Slider
Slider
Slider

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จังหวัดชุมพร

ข่าวการศึกษา