index

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของของสถานศึกษา ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

gutentor-overlay

พิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565  

gutentor-overlay

สถิติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

gutentor-overlay

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

gutentor-overlay

ประชุมแนวทางการปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 
25 พฤศจิกายน 2565 พิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565  
25 พฤศจิกายน 2565 ปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
24 พฤศจิกายน 2565 สถิติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
23 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
23 พฤศจิกายน 2565 ประชุมแนวทางการปฏิบัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
23 พฤศจิกายน 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 41/2565
22 พฤศจิกายน 2565 ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
22 พฤศจิกายน 2565 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  
21 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 14/2565 
21 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
21 พฤศจิกายน 2565 มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
21 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 
20 พฤศจิกายน 2565 ต้อนรับคณะจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
20 พฤศจิกายน 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นงลักษณ์  จับใจ 
18 พฤศจิกายน 2565 การประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ 2566-2570) ฉบับทบทวนรอบปี 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
18 พฤศจิกายน 2565 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
18 พฤศจิกายน 2565 ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เพื่อมอบนโยบาย แนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
08 สิงหาคม 2565 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
06 กรกฎาคม 2565 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
29 เมษายน 2565 การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2565 การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language)
26 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ
22 ธันวาคม 2564 รายงานการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ จ.สงขลา ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดบทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
22 ธันวาคม 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
1 2 3

สถานการณ์ Covid-19 วันนี้

ข่าวการวงการศึกษาไทย

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1