index

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (วันที่ 5)

gutentor-overlay

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

gutentor-overlay

การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (วันที่ 3)

gutentor-overlay

การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

gutentor-overlay

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง ถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลพ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร

gutentor-overlay

ประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

03 ธันวาคม 2566 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (วันที่ 5)
02 ธันวาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
02 ธันวาคม 2566 การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (วันที่ 3)
02 ธันวาคม 2566 การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
02 ธันวาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง ถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลพ้อแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
01 ธันวาคม 2566 ประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567
30 พฤศจิกายน 2566 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นวันที่ 2 ของการรับสมัคร
30 พฤศจิกายน 2566 รับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติ การดำเนินการความเคลื่อนไหวต่างๆ จาก สพฐ. พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566
30 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดชุมพรมอบชุดลูกเสือ – เนตรนารี ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
30 พฤศจิกายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก
29 พฤศจิกายน 2566 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
29 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
29 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566
29 พฤศจิกายน 2566 พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดชุมพรรังสรรค์(พระอารามหลวง)
28 พฤศจิกายน 2566 ถวายเงินกฐินบำรุงและบูรณะพระอาราม วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอาราหลวง)
27 พฤศจิกายน 2566 พิธีถวายผ้ากฐิน พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖
27 พฤศจิกายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด
26 พฤศจิกายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน ร.ร.วัดหูรอ ที่ป่วยเรื้อรังเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
21 สิงหาคม 2566 The Research and Development of Science Learning Management Model by Applying Mathematical Principles to Develop Computational Skill for Matthayomsuksa 2 Students.
21 สิงหาคม 2566 The Study of the Development of a Set of Problem-based Learning Activities on Additional Science Subjects: Force and Motion of for Mathayomsuksa 2 Student.
27 กรกฎาคม 2566 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงสร้างโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ “5 ต. เป็นฐานต้านทุจริต”
28 มีนาคม 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง เซต ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07 ธันวาคม 2565 โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ ปีการศึกษา 2564
07 ธันวาคม 2565 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากกล้วยหอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
08 สิงหาคม 2565 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
06 กรกฎาคม 2565 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
1 2 4

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แบบฟอร์มวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2566

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาไทยวันนี้ บทความ สาระน่ารู้

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1