index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
นายมนูญ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชนาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

18 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 มกราคม 2564 การประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding
18 มกราคม 2564 กิจกรรมสวัสดีวันครู 2564
15 มกราคม 2564 นโยบายและแนวปฏิบติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ.
15 มกราคม 2564 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
15 มกราคม 2564 การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่
15 มกราคม 2564 ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63
15 มกราคม 2564 นิเทศ ติดตามการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
15 มกราคม 2564 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
15 มกราคม 2564 ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
15 มกราคม 2564 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ
14 มกราคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564
13 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
13 มกราคม 2564 อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 มกราคม 2564 แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
12 มกราคม 2564 ประกาศเลื่อนการสอบ 1.สสวท. ปี 63 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) 2.สพฐ. ปี 64 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
12 มกราคม 2564 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ี 1
11 มกราคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง เช้าวันจันทร์ 11 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564 กองทุนชาตะสัมพันธ์
06 มกราคม 2564 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

1 day ago
อนุบาลชุมพร ยกระดับการศึกษา นำพาคุณค่าสู่ชีวิต : Anuban Chumphon

อนุบาลชุมพร ยกระดับการศึกษา นำพาคุณค่าสู่ชีวิตคณะผู้จัดทำนายปฏิญญา ... See more

2 weeks ago
ศธ.360 องศา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ... See more

1 month ago
โรงเรียนบ้านละมุ

🙏ขอบคุณทุกความร่วมมือ 🙏โรงเรียนบ้านละมุ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ... See more

2 months ago
โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ขอขอบคุณ คุณวริณญา ... See more

Youtube Chanel สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

admin@cpn1.go.th