index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
ดร.กันยมาส ชูจีน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

gutentor-overlay

การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (face to face)

gutentor-overlay

สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ “ ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning”

05 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
04 กรกฎาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวจิดาภา ประสารวุฒิ)
04 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
04 กรกฎาคม 2565 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้รับบำเหน็จบำนาญ
04 กรกฎาคม 2565 การขอคัดทะเบียนประวัติ
04 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรายไตรมาส แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
04 กรกฎาคม 2565 การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (face to face)
04 กรกฎาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงาน ตรีทิพยนิกรณ์ ตอนศรี
04 กรกฎาคม 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
04 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 32/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03 กรกฎาคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ “ ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning”
03 กรกฎาคม 2565 คู่มือปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
02 กรกฎาคม 2565 พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
01 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
01 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564
01 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
01 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
01 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2565
01 กรกฎาคม 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565
29 เมษายน 2565 การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2565 การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language)
26 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ
22 ธันวาคม 2564 รายงานการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ จ.สงขลา ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดบทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
22 ธันวาคม 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
22 ธันวาคม 2564 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยสุนทรี เหลืองอ่อน
22 ธันวาคม 2564 การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดย สุนทรี เหลืองอ่อน
1 2 3

สถานการณ์ Covid-19 วันนี้

ข่าวการวงการศึกษาไทย

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1