โครงสร้างบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวรมาศ ศรีประจันต์

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 095-4199039

นางวัลลา ชุมมาก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 087-8983283