หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

04 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 32/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางจงจิตร ประทุมชัย)
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางวรรณภา ธรรมรักษา)
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ)
15 มิถุนายน 2565 คำสั่ง แบบฟอร์ม พัสดุ
25 พฤษภาคม 2565 เกณฑ์การประเมินผลและ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
25 พฤษภาคม 2565 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ว 126
05 เมษายน 2565 คำสั่ง แบบฟอร์ม การเงิน บัญชี
31 มีนาคม 2565 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ของโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 มีนาคม 2565 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 (เงินช่วยเหลือนร.2,000) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ รร.ชุมชนวัดหาดพันไกร และ รร.วัดหูรอ
23 มีนาคม 2565 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 (เงินช่วยเหลือนร.2,000) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รร.บ้านดอนทราย,รร.บ้านวังช้าง)
23 มีนาคม 2565 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 มีนาคม 2565 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 (เงินช่วยเหลือนร.2,000) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รร.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
10 มีนาคม 2565 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 (เงินช่วยเหลือนร.2,000) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รร.บ้านคอเตี้ย,รร.อนุบาลชุมพร)
23 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 (เงินช่วยเหลือนร.2,000) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชพ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ รร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี และ รร.วัดหาดทรายแก้ว
1 2 3
ระเบียบแนวปฏิบัติ

Gutentor Simple Text

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn10@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1