หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

20 มิถุนายน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2566
27 ธันวาคม 2565 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯสพฐ.ปี65
27 กันยายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองเนียน
04 สิงหาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 45/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
03 สิงหาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 44/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
02 สิงหาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 43/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 42/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 41/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 40/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565 วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านปากคลอง และโรงเรียนวัดดอนเมือง ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 36/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
08 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 35/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
07 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 34/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
04 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 33/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
1 2 4
ระเบียบแนวปฏิบัติ

Gutentor Simple Text

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn10@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1