กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Slider

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2 

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้ […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2567

กิจกรรมของกลุ่ม

29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร
28 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร
19 กุมภาพันธ์ 2567 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
19 กุมภาพันธ์ 2567 การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
16 กุมภาพันธ์ 2567 เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
10 พฤศจิกายน 2566 การขึ้นบัญชีและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
07 พฤศจิกายน 2566 การประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
25 ตุลาคม 2566 การประชุมเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566
14 กรกฎาคม 2566 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน)
06 กรกฎาคม 2566 การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566
06 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11
02 กรกฎาคม 2566 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
02 กรกฎาคม 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
02 กรกฎาคม 2566 พิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพระราชทาน ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
1 2 5

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

Gutentor Simple Text

การขึ้นบัญชีและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร

การประชุมเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร

การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร

คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

งานสภานักเรียน

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน.ร. สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 พร้อมปฏิทิน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 15

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn04@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1