กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider
 

กิจกรรมของกลุ่ม

14 กรกฎาคม 2566 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน)
06 กรกฎาคม 2566 การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566
06 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11
02 กรกฎาคม 2566 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
02 กรกฎาคม 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
02 กรกฎาคม 2566 พิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพระราชทาน ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
26 มิถุนายน 2566 เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ปีการศึกษา 2566
23 มิถุนายน 2566 การประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นางกาญจนา พัดพา ปี 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นางจงดี เอกฉาย ปี 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น ปี 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นายเปรมพร ยังศรีนาค ปี 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นายธงชัย นิลพรรณ ปี 2566
19 พฤษภาคม 2566 คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ. ประจำปี 2566
23 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 
1 2 4
 

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

 

โครงสร้างหน่วยงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

 

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

Gutentor Simple Text

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 

คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

งานสภานักเรียน

 

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน.ร. สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 พร้อมปฏิทิน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

 

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 15

 

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

 

อีเมล

cpn04@cpn1.go.th

 

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1