กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

25 พฤษภาคม 2565 คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด [ BE SMART SAY NO TO DRUGS ] สำนักงาน ป.ป.ส.
25 พฤษภาคม 2565 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้าย การติดตาม และการจำหน่ายนักเรียน
20 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero
05 พฤษภาคม 2565 คู่มือการดำเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
03 พฤษภาคม 2565 แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
22 เมษายน 2565 คู่มือการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
22 เมษายน 2565 คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2565
07 เมษายน 2565 คู่มือการใช้ระบบพาน้องกลับมาเรียน
07 เมษายน 2565 คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
30 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565
22 ธันวาคม 2564 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน.ร. สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 พร้อมปฏิทิน
25 มิถุนายน 2564 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
04 มิถุนายน 2564 คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
01 มิถุนายน 2564 ขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
08 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประเภทผู้แทน
1 2

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด [ BE SMART SAY NO TO DRUGS ] สำนักงาน ป.ป.ส.

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

คู่มือการคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

Gutentor Simple Text

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด [ BE SMART SAY NO TO DRUGS ] สำนักงาน ป.ป.ส.

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรรณ์ในโรงเรียน
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานจิตวิทยาโรงเรียน

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน.ร. สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 พร้อมปฏิทิน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

Gutentor Simple Text

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 15

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn04@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1