Download เอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ

09 มีนาคม 2566 ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล(PA Support Team) ระดับสถานศึกษา
27 ธันวาคม 2565 คู่มือโครงการอาหารกลางวัน
27 ธันวาคม 2565 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯสพฐ.ปี65
15 มิถุนายน 2565 คำสั่ง แบบฟอร์ม พัสดุ
01 มิถุนายน 2565 แบบประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ
25 พฤษภาคม 2565 เกณฑ์การประเมินผลและ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
05 เมษายน 2565 คำสั่ง แบบฟอร์ม การเงิน บัญชี
18 มกราคม 2565 แบบคำขอพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
07 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์และเงือนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
06 มกราคม 2565 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
1 2 5