คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 )

###ชมคลิปย้อนหลัง ชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)ระดับ สพท. ปี2566 **** ***การประชุมชี้แจง PMQA4 0 ประจำปี 2566######

***หมวด 1 การนำองค์การ

1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน คลิกที่นี่เพื่อรับชม

1.2  การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   คลิกที่นี่เพื่อรับชม

1.3  การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก คลิกที่นี่เพื่อรับชม

1.4  การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สรุปหมวด1 (1.1 1.2  1.3 1.4 ) คลิกที่นี่เพื่อรับชม

***หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

2.1 แผนปฏิบัติการประจำปีของ สพท. ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน  คลิกที่นี่เพื่อรับชม

2.2  เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว  คลิกที่นี่เพื่อรับชม

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วนโดยผ่านเครือข่ายภายในและภายนอก คลิกที่นี่เพื่อรับชม

2.4  การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว  คลิกที่นี่เพื่อรับชม

***หมวด 3 การให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง คลิกที่นี่เพื่อรับชม

3.2  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

3.3  การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง  และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

3.4  กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว  และสร้างสรรค์ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

***หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.1  การกำหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

4.2  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล  และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไข คลิกที่นี่เพื่อรับชม

4.3  การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

4.4  การบริหารจัดการข้อมูล  สารสนเทศ  และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล คลิกที่นี่เพื่อรับชม

***หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

5.1  ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

5.2  ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

5.4  ระบบพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่เพื่อรับชม

***หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

6.1  กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  คลิกที่นี่เพื่อรับชม

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ ๖.๔ การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ คลิกที่นี่เพื่อรับชม

****สรุปหมวด6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่อรับชม