กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
"มุ่งพัฒนา ครู สู่ครูผู้มีความรู้อย่างมืออาชีพ"
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมของกลุ่ม

25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565
20 มกราคม 2565 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 2 “ประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา”
18 มกราคม 2565 แบบคำขอพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
14 มกราคม 2565 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
13 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
07 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์และเงือนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.
23 พฤศจิกายน 2564 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาครูฯ)
22 พฤศจิกายน 2564 จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 “ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2”
22 พฤศจิกายน 2564 จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 “ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2”
12 พฤศจิกายน 2564 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาครูฯ)

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี 2564

รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2564

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศฯ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ / คัดเลือกรางวัลต่างๆ

การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช่ีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี “รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

ขอแสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn07@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1