กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

31 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 กันยายน 2566 ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
18 มิถุนายน 2566 รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
08 มิถุนายน 2566 รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566
03 เมษายน 2566 ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ
19 กุมภาพันธ์ 2566 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 5พิธีเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ
19 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแสดงความยินดี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565
09 ธันวาคม 2565 ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับ สพฐ.
08 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ “ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 (ระดับ สพฐ.)
13 พฤศจิกายน 2565 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
1 2 6
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาครูฯ)

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารการศึกษา ผอ.สถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศฯ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ / คัดเลือกรางวัลต่างๆ

ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ

จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 5พิธีเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษฯ

ขอแสดงความยินดี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับ สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ “ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 (ระดับ สพฐ.)

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “รางวัลชนะเลิศ”ครูดีที่ฉันรัก” จังหวัดชุมพภร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ

จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช่ีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี “รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn07@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1