โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการศึกษา

นายยุทธนา มรกต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 090 4933284

ดร.พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 089 6501320

นายศรายุทธ อัจกลับ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 090 1538839

นายธงชัย นิลพรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 063 6646449

นางสาวจุฑาทิพย์ อินพนม

เจ้าพนักงาานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 094 5515397