โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการศึกษา

นายยุทธนา มรกต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 090-4933284

นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 086-6840429

นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 095-2573579

นางสาวอัญชลีพร พรมพิชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 080-5223655