โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการศึกษา

นายยุทธนา มรกต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 090-4933284
นางลักขณา  พรมพัตร

นางลักขณา พรมพัตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0838875280

ดร.พัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 089 650 1320
นายศรายุทธ  อัจกลับ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายศรายุทธ อัจกลับ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 090 153 8839

นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 086-6840429

นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 095-2573579