สมุดโทรศัพท์ สพป.ชพ.1

ระบบสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ออนไลท์

เบอร์โทรศัพท์สายตรง

0-7757-6252, 0-7757-6448, 0-7757-6253, 0-7757-6714, 0-7757-6716, 0-7757-6717, 0-7757-6458

หมายเลขภายใน
กลุ่มอำนวยการ0
กลุ่มงานเลขานุการ ผอ.12
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล13
กลุ่มนโยบายและแผน14
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา15
กลุ่มนิเทศติดตามฯ16
หน่วยตรวจสอบภายใน17
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ19
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา20