กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฏหมายและคดี

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

30 มิถุนายน 2565 ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
30 มิถุนายน 2565 ประมวลกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 มิถุนายน 2565 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 มิถุนายน 2565 การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 มิถุนายน 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
21 มิถุนายน 2565 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 มิถุนายน 2565 แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
21 มิถุนายน 2565 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ
21 มิถุนายน 2565 มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
21 มิถุนายน 2565 คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
21 มิถุนายน 2565 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
06 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 พฤษภาคม 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
23 มีนาคม 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 2
การจัดการเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ประมวลกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสร้างเจตจำนงสุจริต หยุดคิดคอร์รัปชั่น

ประชุมคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านระบบ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คำพิพากษาศาลปกครองกับการปฏิบัติราชการ

อุทธาหรณ์ก่อนทำผิดวินัย

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn09@cpn1.go.th
cpn1_vinai@gmail.com

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1