กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฏหมายและคดี

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

14 กรกฎาคม 2564 ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
14 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13 กรกฎาคม 2564 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี
09 กรกฎาคม 2564 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
09 กรกฎาคม 2564 มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
09 กรกฎาคม 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
09 กรกฎาคม 2564 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
09 กรกฎาคม 2564 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ
09 กรกฎาคม 2564 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
09 กรกฎาคม 2564 รวมกฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
06 มิถุนายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสร้างเจตจำนงสุจริต หยุดคิดคอร์รัปชั่น
05 มิถุนายน 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
20 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสร้างเจตจำนงสุจริต หยุดคิดคอร์รัปชั่น

ประชุมคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน

คำพิพากษาศาลปกครองกับการปฏิบัติราชการ

อุทธาหรณ์ก่อนทำผิดวินัย

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn09@cpn1.go.th
cpn1_vinai@gmail.com

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1