ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551  อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่  60/1  หมู่ที่  5  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม  3  อำเภอ  ประกอบด้วย

 • อำเภอเมืองชุมพร
 • อำเภอท่าแซะ
 • และอำเภอปะทิว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นอกจากมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แล้วยังมีอำนาจหน้าทีในการบริหารจัดการศึกษา   และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยดำเนินการจัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาศูนย์เครือข่าย 10 เครือข่าย ประกอบด้วย

 1. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1             จำนวน  9  โรงเรียน
 2. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2             จำนวน  8  โรงเรียน
 3. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 3             จำนวน    7 โรงเรียน
 4. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4             จำนวน 11  โรงเรียน
 5. เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 5             จำนวน   11  โรงเรียน
 6. เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1          จำนวน   18  โรงเรียน
 7. เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2          จำนวน    7  โรงเรียน
 8. เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 3          จำนวน    12  โรงเรียน
 9. เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1              จำนวน  13   โรงเรียน
 10. เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2             จำนวน   11   โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของ สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นรูปหัวใจสีชมพูล้อมรอบไอคอนรูปเด็กจำนวนสามคนมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนว่า cpn 1 ด้านล่าง ออกแบบโดย นายวัลลภ สงวนนาม ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ออกแบบกราฟฟิกโดยนายประสิทธ์ คงบุญแก้ว ครูโรงเรียนวัดดอนรวบ ปรับปรุงโดย นายกิตติพงษ์ น้อยจีน ขณะดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

เพลงมาร์ชเขตพื้นที่การศึกษา https://www.cpn1.go.th/cpn1march.zip