คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2022/10/คู่มือ-แผน-5-ปี.pdf…
ดาวน์โหลด
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

คู่มือการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพฐ. ประจำปี 2566

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2023/05/คู่มือสภานักเรียน-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-…
ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2022/12/ระเบียบกระทรางศึกษาธิการ-ว่าด้วยการพานัก.pdf…
ดาวน์โหลด

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2022/10/สพฐ.ว.3649.4-ต.ค.65.pdf https://www.cpn1.g…
ดาวน์โหลด
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2565

คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น…
ดาวน์โหลด

หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ)

ดาวน์โหลด
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Work Manual Supervision Monitoring A…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางชมัยพร รัตนพรหม)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางชมัยพร รัตนพรหม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Chamaiporn Ratt…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Haruthai Won…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวอภิตา เกียงสุภา)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอภิตา เกียงสุภา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Apita Kiangs…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Walairat  Kwa…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นายยุทธนา มรกต)

คู่มือการปฏิบัติงาน นายยุทธนา มรกต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Yuttana Morrakot – …
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Chompunuth …
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Parita Punju…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวอัญชลีพร พรมพิชัย)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอัญชลีพร พรมพิชัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Anchalipor…
ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของของสถานศึกษา ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2022/09/คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของ.pdf …
ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว 11/2564 ตำแหน่ง

https://otepc.go.th/images/00_YEAR2564/03_PV1/3Mv11-2564.pdf…
ดาวน์โหลด