คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ

ดาวน์โหลด
กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางลักขณา พรมพัตร)

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2023/06/คู่มือกลุ่มนิเทศ-66-ศน.ลักขณา.pdf…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นายศรายุทธ อัจกลับ)

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2023/06/คู่มือกลุ่มนิเทศ-66-ศน.ศรายุทธ-จริง.pdf…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสาวพัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์)

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2023/06/คู่มือกลุ่มนิเทศ-66-ศน.พัชราภรณ์.pdf…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางชมัยพร รัตนพรหม)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางชมัยพร รัตนพรหม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Chamaiporn Ratt…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Haruthai Won…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวอภิตา เกียงสุภา)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอภิตา เกียงสุภา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Apita Kiangs…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Walairat  Kwa…
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นายยุทธนา มรกต)

คู่มือการปฏิบัติงาน นายยุทธนา มรกต กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Yuttana Morrakot – …
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวชมพูนุท มานพพงษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Chompunuth …
ดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ)

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวปาริตา ปุณจุบัณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Parita Punju…
ดาวน์โหลด

คู่มือที่ราชพัสดุของสพฐ.ปรับปรุง ครั้งที่ 1

https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2023/07/คู่มือที่ราชพัสดุของสพฐ.ปรับปรุงครั้งที่1.pdf…
ดาวน์โหลด

คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

คู่มือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มกฎหมายและคดี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน …
ดาวน์โหลด

คู่มือการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552

สายงานบริหารสถานศึกษา https://www.cpn1.go.th/2021/wp-content/uploads/2021/09/คู่มือการประเมินวิทย…
ดาวน์โหลด