โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางประดับ ฤทธิไกร

ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 063-8671361

นางอารีย์ ชลชลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-0810789

นางสาวภัคนันท์ ชุ่มชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-0808703

นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 085-3210744

นางสาว หทัยรัตน์  แดงรักษา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 083-5948333