หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร งานเลขานุการ ผอ.เขต (ชั้น 2) 077576252
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง  077576253, 077576714, 077576716, 077576717, 077576458 และ 077576448

หมายเลขภายใน ต่อ
0  กลุ่มอำนวยการ
12 กลุ่มงานเลขานุการ ผอ.
13 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ กลุ่มกฏหมายและคดี
14 กลุ่มนโยบายและแผน
15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 หน่วยตรวจสอบภายใน
18 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
21 โทรสาร

♠ ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

60/1 หมู่ที่ 5  ตำบลขุนกระทิง  อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร 86190 อีเมล์ : info@cpn1.go.th