โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086-2783175

นางพิชา บุญสินธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.061-4264998

นางขนิษฐา อิสรภาค

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร.089-9728790

นางพิมฤดี ครุฑไชยันต์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 087-3845386

นางสาวชาลิดา บัวสุวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 063-5399643