โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางขนิษฐา อิสรภาค

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร.089-9728790

นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
โทรศัพท์ 086-2783175

นางพิชา บุญสินธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.061-4264998

นางสาววิลาลัลย์ นามวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 096 6499166

นางสาววรรัตน์ หลิมวุฒิกุล

นักวิเชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 0878984302

นางพิมฤดี ครุฑไชยันต์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 087-3845386