โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางวราณี เดชค้ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 089-5878484

นางสาวชมพูนุท ฮุ่นศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ 085-8857895

นางศิวัชญา สระโร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ 085-9172835

นางสุภาพร จันวิลัย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 088-7510319

นางสาวอัญจิมา เสาวรส

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 080-3896986

นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086-2783175

นางพิชา บุญสินธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.061-4264998

นางขนิษฐา อิสรภาค

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร.089-9728790

นางพิมฤดี ครุฑไชยันต์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 087-3845386

นางสาวชาลิดา บัวสุวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 063-5399643