ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 083-395-9578
Email Saksitraethong2@gmail.com

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 093 -576-3698
Email saree25061@hotmail.com

นายสุพรมแดน ประทุมเมศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 081-548-0416
Email supromdaen@gmail.com

นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 083-516-3269
Email rosekanyanat@gmail.com

 
นางประดับ ฤทธิไกร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์มือถือ 080-9787964
Pdrk54@gmail.com
นางจันทนา ทันประจำสินธุ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ 086-594-9487
Jun__tana@hotmail.com
นางจุฑามาส อ่อนสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ 095-264-3878
Jutamarsns@gmail.com
นางกาญจนา พัดพา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ 094-3198585
kanjanapad8087@gmail.com
นางวราณี เดชค้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
โทรศัพท์มือถือ 089-871-8747
Waraneeaoy@hotmail.com
นางชมัยพร รัตนพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ 086-470-9551
Chamai7826@hotmail.com
นางวรมาศ ศรีประจันต์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ 095-419-9039
Woramas2550@gmail.com
นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกลฯ
โทรศัพท์มือถือ 080-717-5604
Chureerat_eid@hotmail.com
นายสุทธิพันธ์ แสงขำ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์มือถือ 081-535-4074
Suttihun.apple@hotmail.com
นางจงจิตร ประทุมชัย
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์มือถือ 089-590-7495
Jongjit.ptch@gmail.com