โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงสร้างบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางขวัญศิริ กองช่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-0895855

นายอณวัฒน์ นวลขนาย

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)
โทรศัพท์ 081-1783643