กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

12 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 พฤษภาคม 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2566-2570
10 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 มีนาคม 2566 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 มีนาคม 2566 เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมแนวทางการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มกราคม 2566 การประชุมกลั่นกรองข้อมูลรายงานผลการสำรวจจำนวนวันเดินทางไปเรียนรวมฯ
26 ตุลาคม 2565 คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
04 กรกฎาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา)
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ )
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวภัคนันทน์ ชุ่มชื่น)
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางอารี-ชลชลา)
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางประดับ ฤทธิไกร)
1 2 3

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมแนวทางการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สรุปการรายงานผลดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม/หน่วยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 14

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn01@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1