กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

04 กรกฎาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษา)
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ )
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวภัคนันทน์ ชุ่มชื่น)
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางอารี-ชลชลา)
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางประดับ ฤทธิไกร)
23 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
22 มิถุนายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
03 มีนาคม 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
11 กุมภาพันธ์ 2565 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 กุมภาพันธ์ 2565 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
30 พฤศจิกายน 2564 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 2 3

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สรุปการรายงานผลดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม/หน่วยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 14

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn01@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1