กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Slider

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2 

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้ […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ว […]

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 มกราคม 2567

กิจกรรมของกลุ่ม

14 พฤษภาคม 2567 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
18 มกราคม 2567 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
05 มกราคม 2567 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 ตุลาคม 2566 “รายงานการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชุมพร เขต 1 โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) “
24 สิงหาคม 2566 การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 6 เดือน
12 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12 พฤษภาคม 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2566-2570
15 มีนาคม 2566 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 มีนาคม 2566 เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570)
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมแนวทางการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มกราคม 2566 การประชุมกลั่นกรองข้อมูลรายงานผลการสำรวจจำนวนวันเดินทางไปเรียนรวมฯ
04 กรกฎาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
1 2 4

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมแนวทางการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

แผนดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

“รายงานการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ชุมพร เขต 1 โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) “

สรุปการรายงานผลดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม/หน่วยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 14

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn01@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1