กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

03 มีนาคม 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
11 กุมภาพันธ์ 2565 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 กุมภาพันธ์ 2565 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
30 พฤศจิกายน 2564 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10 กันยายน 2564 สรุปการรายงานผลดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม/หน่วยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
09 สิงหาคม 2564 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2567) สพป.ชพ.1
16 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 กรกฎาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
23 มิถุนายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 ตุลาคม 2563 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
19 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
1 2

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สรุปการรายงานผลดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม/หน่วยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 14

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn01@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1