กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

05 กรกฎาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
04 กรกฎาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวจิดาภา ประสารวุฒิ)
04 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
04 กรกฎาคม 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
02 กรกฎาคม 2565 พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
01 กรกฎาคม 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง
30 มิถุนายน 2565 กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
30 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน นางณิชกานต์ ไกรนรา
29 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
29 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2565
29 มิถุนายน 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2565
29 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นายสุชาติ ขวัญสมคิด)
29 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางสาวฐิติกาล เกตุรัตน์)
29 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงาน ของนางสาวจิรัชยา จักรน้อย
28 มิถุนายน 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 7/2565 
1 2 21

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จัดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 

กิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ชุมพรสะอาดทุกที่ไม่มีโควิด 19”

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY 

ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง  และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)

กิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 1

การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เกณฑ์อัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. สู่การปฏิบัติ “เน้นย้ำคุณภาพ”

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูผู้ช่วย)

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2565

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.เพิ่มเติม ประจำปี 2565 ครั้งที่1/2565

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th