กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

28 มีนาคม 2566 การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
28 มีนาคม 2566 พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41
27 มีนาคม 2566 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต
15 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 นำสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยายไท กรณีบ้านถูกไฟไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวนักเรียน
13 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้
08 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบุญ องอาจ
07 มีนาคม 2566 กองทุนชาตะสัมพันธ์
07 มีนาคม 2566 อบรมผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
03 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต ๑ รับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับประเทศ ๒ ปีซ้อน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕)
03 มีนาคม 2566 กองทุนชาตะสัมพันธ์
03 มีนาคม 2566 กิจกรรม  “บ้านทุ่งมะขาม  Open House เศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
01 มีนาคม 2566 กิจกรรมการเดินทางไกลและการอยู่ค่าย  พักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
01 มีนาคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566
28 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
25 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 3 ดี  ณ โรงเรียนบ้านเนินทอง
1 2 37

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สพป.ชุมพร เขต ๑ รับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับประเทศ ๒ ปีซ้อน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕)

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

สพป.ชุมพร 1 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดดอนตะเคียน

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

พิธีเปิดงาน Open house 2023 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านผลเรียนรู้ และมอบประกาศนียบัตรกิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนประชานิคม 2

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Meeting

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคล (PA Support Team) ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนในสังกัดอำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารงานบุคคล (PA Support Team) ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายอำเภอเมือง)

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings เรื่องทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)

ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3

การประชุมสรุปผลการทัศนศึกษาและสังเกตการณ์ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.3

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินทอง

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สนามแข่งขันฯ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สนามแข่งขันฯ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชพ.1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรายไตรมาส แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th