โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกาญจนา พัดพา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 094-3198585

นางจงดี เอกฉาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 081-8938915

นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 096-8919997

นางสาวตรีทิพยนิกรณ์ ตอนศรี

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่
โทรศัพท์ 096-3016673

นางศิรมณี วีรภัทรธาดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 065-5545169

นายธงชัย นิลพรรณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 063-6646449

นายเปรมพร ยังศรีนาค

ลูกจ้างลูกเสือ
โทรศัพท์ 098-0152729