โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 092 7518169

นางสาวอัญชลีพร พรมพิชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0958803454

นายธุวพงศ์ มีแดนไผ่

เจ้าหน้าที่ลูกเสื้อจังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 082 5284369