กลุ่มนิเทศ.กิจกรรมกลุ่มนิเทศทั้งหมด

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน
16 พฤศจิกายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2563
11 พฤศจิกายน 2563 ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศฯ
26 กันยายน 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA : Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
20 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – เรื่อง สัตว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหนึ่ง
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูตู่ สุภชัย
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน English is Fin By Teacher Ken
27 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่