กลุ่มนิเทศ.กิจกรรมกลุ่มนิเทศทั้งหมด

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

01 เมษายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
25 มีนาคม 2564 ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
19 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
18 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11 มีนาคม 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม “งานสัมมนาวิชาการครบรอบ10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
05 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564 การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 มกราคม 2564 การขับเคลื่อน Coding ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน
16 พฤศจิกายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2563
11 พฤศจิกายน 2563 ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศฯ
26 กันยายน 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA : Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07 สิงหาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021
20 กรกฎาคม 2563 ประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ฯ ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021