กลุ่มนิเทศ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันฯ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

08 กุมภาพันธ์ 2564 การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
27 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่