กลุ่มนิเทศ.กลุ่มงานนิเทศและติดตาม

กลุ่มงานนิเทศและติดตาม

01 เมษายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
25 มีนาคม 2564 ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
19 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
18 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11 มีนาคม 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม “งานสัมมนาวิชาการครบรอบ10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
05 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564 การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 มกราคม 2564 การขับเคลื่อน Coding ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
25 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
25 พฤศจิกายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน
1 2 4