กลุ่มนิเทศ.กลุ่มงานวัดและประเมินผล

กลุ่มงานวัดและประเมินผล

25 มีนาคม 2564 ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
19 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
18 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
05 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
07 สิงหาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021
20 กรกฎาคม 2563 ประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ฯ ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021
16 กรกฎาคม 2563 ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
30 เมษายน 2563 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1
28 มีนาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ป.6 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
24 มีนาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2562
1 2