กลุ่มนิเทศ.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

01 เมษายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
11 มีนาคม 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม “งานสัมมนาวิชาการครบรอบ10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
22 มกราคม 2564 การขับเคลื่อน Coding ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1