กลุ่มนิเทศ.เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

11 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
09 มิถุนายน 2563 แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1