download เอกสารจากกลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลดเอกสาร

สพป.ชพ.1

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
ทดสอบ
ทดสอบโพสของกลุ่มICT
ทดสอบโพสกลุ่มพัฒนาครู
ทดสอบโพสของกลุ่มการเงิน
ทดสอบโพสกลุ่มบริหารบุคคล
ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1