download เอกสารจากกลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลดเอกสาร

สพป.ชพ.1

19 มีนาคม 2564 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศาและเชี่ยวชาญ
10 กุมภาพันธ์ 2564 แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
03 กุมภาพันธ์ 2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
03 กุมภาพันธ์ 2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน (ว 17/2552)
02 กุมภาพันธ์ 2564 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
02 กุมภาพันธ์ 2564 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
02 กุมภาพันธ์ 2564 ตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.
06 มกราคม 2564 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
14 ธันวาคม 2563 ทดสอบ
1 2