คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบโพสของกลุ่มICT
ทดสอบโพสกลุ่มพัฒนาครู
ทดสอบโพสของกลุ่มการเงิน
ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม
ทดสอบโพสกลุ่มบริหารบุคคล
ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

1 2