คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

03 กุมภาพันธ์ 2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
03 กุมภาพันธ์ 2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน (ว 17/2552)
28 มกราคม 2564 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 มกราคม 2564 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
14 ธันวาคม 2563 ทดสอบ
14 ธันวาคม 2563 ทดสอบ
14 ธันวาคม 2563 ทดสอบโพสของกลุ่มICT
08 ธันวาคม 2563 ทดสอบโพสกลุ่มพัฒนาครู
04 ธันวาคม 2563 ทดสอบโพสของกลุ่มการเงิน
1 2