กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ

ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

Slider
คู่มือการปฏิบัติงาน

ทดสอบโพสกลุ่มพัฒนาครู

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn07@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1