กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ

ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

08 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประเภทผู้แทน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิดีโอเพลงล้างมือก่อน ป้องกัน COVID-19
15 มกราคม 2564 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
12 มกราคม 2564 แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
01 ธันวาคม 2563 ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

Gutentor Simple Text

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
งานกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรรณ์ในโรงเรียน
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานจิตวิทยาโรงเรียน
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 15

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn04@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1