กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ

ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

มีจิตอาสา

Slider

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
งานกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
งานส่งเสริมกิจกรรมสหกรรณ์ในโรงเรียน
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ระบบปัจจัยพื้นฐานยากจน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานจิตวิทยาโรงเรียน
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ทดสอบโพสกลุ่มส่งเสริม

งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา
งานส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 15

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn04@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1