กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

05 เมษายน 2564 กิจกรรม5 ส. เฉลิมพระเกียรติฯ
29 มีนาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564
29 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์
25 มีนาคม 2564 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
22 มีนาคม 2564 กิจกรรมเช้า…วันจันทร์
17 มีนาคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564
15 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
15 มีนาคม 2564 กิจกรรมเช้าวันจันทร์
11 มีนาคม 2564 การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 มีนาคม 2564 ชุมพร เขต 1 ประชุมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
08 มีนาคม 2564 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
01 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง…เช้าวันจันทร์
28 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference
25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม NASAE Walk And Run Form Home
1 2 3

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชุมพร เขต 1 ประชุมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน กองทุนชาตะสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ. เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (Covid-19) ผ่านระบบ ZOOM

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)

ทดสอบโพสของกลุ่มอำนวยการ

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th