กลุ่มนโยบายและแผน

กิจกรรมของกลุ่ม

23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 ตุลาคม 2563 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
19 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
19 ตุลาคม 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่2
19 ตุลาคม 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
19 ตุลาคม 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ 1
19 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63(ไตรมาส3)
19 ตุลาคม 2563 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 2563
19 ตุลาคม 2563 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1:ต.ค.-ธ.ค.61)
19 ตุลาคม 2563 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2: ม.ค.-มี.ค.62)
19 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
19 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
19 ตุลาคม 2563 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
19 ตุลาคม 2563 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
1 2

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 14

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn01@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1