กลุ่มนโยบายและแผน

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่2
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63(ไตรมาส3)
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 2563
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1:ต.ค.-ธ.ค.61)
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2: ม.ค.-มี.ค.62)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

1 2

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 14

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn01@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1