ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding
กิจกรรมสวัสดีวันครู 2564
นโยบายและแนวปฏิบติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ.
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่
ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63
นิเทศ ติดตามการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ
พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

1 2 3 6