ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

09 เมษายน 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63- 31 มี.ค. 64 (ไตรมาส2)
08 เมษายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประเภทผู้แทน
05 เมษายน 2564 กิจกรรม5 ส. เฉลิมพระเกียรติฯ
02 เมษายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2564
01 เมษายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
31 มีนาคม 2564 การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลฯ
29 มีนาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564
29 มีนาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์
25 มีนาคม 2564 ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563
25 มีนาคม 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)24 มีนาคม 2564
25 มีนาคม 2564 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
24 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพป.ชุมพร เขต 1
23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มีนาคม 2564 กิจกรรมเช้า…วันจันทร์
19 มีนาคม 2564 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศาและเชี่ยวชาญ
1 2 13