index

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

gutentor-overlay

ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

gutentor-overlay

ตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการภานในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด

gutentor-overlay

สพป.ชุมพร เขต 1 รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 

11 มกราคม 2566 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1
11 มกราคม 2566 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ ความชัดเจนแก่หน่วยปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
10 มกราคม 2566 แจ้งงดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
10 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังช้าง
10 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต  1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนทรายและโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
10 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมติดตามคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
10 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดเคารพศพบิดาของข้าราชการบำนาญ
10 มกราคม 2566 กองทุนชาตะสัมพันธ์
10 มกราคม 2566 กิจกรรมเคารพธงชาติ
10 มกราคม 2566 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 – 29 ธ.ค. 65
06 มกราคม 2566 การประชุมการดำเนินงานในกลุ่มนโยบายและแผน และเรื่องสืบเนืองจากการประชุมพุธเช้า สพฐ.
06 มกราคม 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดอบรม “ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp” โรงเรียนบ้านทรายขาว
05 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ลัด ปฏิแพทย์
05 มกราคม 2566 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
05 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่หลิม เกลี้ยงอักษร
05 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 ในหัวข้อ “ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง”
05 มกราคม 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ เดือนธันวาคม 2565
05 มกราคม 2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2565
04 มกราคม 2566 กองทุนชาตะสัมพันธ์
04 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2566
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
29 มิถุนายน 2561
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
07 มิถุนายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
24 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1 2 3

สถานการณ์ Covid-19 วันนี้

ข่าวการวงการศึกษาไทย

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1