index

” การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย “
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ ประสานเครือข่าย
รวมใจเป็นหนึ่ง “
นายวิมาน ดีทองหลาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะทางสังคม “
นายเลอศักดิ์ รัชณาการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
” คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “
ดร.กันยมาส ชูจีน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2565

gutentor-overlay

ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งผลงานการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. QUICK POLICY 2565 หัวข้อที่ 1 พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

gutentor-overlay

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 26

gutentor-overlay

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง 

23 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนความรู้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4  
23 กรกฎาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center 
22 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 7 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
22 กรกฎาคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ ให้กับโรงเรียนบ้านหาดใน
22 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสภา
21 กรกฎาคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ชื่นชม และยินดีกับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
21 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 41/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 40/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
20 กรกฎาคม 2565 ร่วมชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 24/2565
19 กรกฎาคม 2565 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา66(บ้านนาเนียน)
19 กรกฎาคม 2565 วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านปากคลอง และโรงเรียนวัดดอนเมือง ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 กรกฎาคม 2565 ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ประจำปี 2565 (นโยบายด้านที่ 6 พาน้องกลับมาเรียน)
18 กรกฎาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Step
12 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64- 30 มิ.ย.65
12 กรกฎาคม 2565 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนประสบอุบัติเหตุกรณีเหตุรถบัสนักเรียน (ทัศนศึกษา) เสียหลักลงข้างทาง
11 กรกฎาคม 2565 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
11 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 36/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
11 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2565
11 กรกฎาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน2565
22 ธันวาคม 2564 การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดย สุนทรี เหลืองอ่อน
05 เมษายน 2564 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชานิคม
23 ธันวาคม 2563 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต B.M.K model โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
13 กรกฎาคม 2563 แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18 สิงหาคม 2562 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้รูปแบบ KHOTIA MODEL สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านคอเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
23 กรกฎาคม 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
1 2 3

สถานการณ์ Covid-19 วันนี้

ข่าวการวงการศึกษาไทย

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1