index

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายเสรี พรหมฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

Slider
ข่าวกิจกรรม
gutentor-overlay

ถวายเงินกฐินบำรุงและบูรณะพระอาราม วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอาราหลวง)

gutentor-overlay

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด

gutentor-overlay

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน ร.ร.วัดหูรอ ที่ป่วยเรื้อรังเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว

20 พฤศจิกายน 2566 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2566
17 พฤศจิกายน 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566
16 พฤศจิกายน 2566 รายงานตัวเพื่อรับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ
16 พฤศจิกายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2566
15 พฤศจิกายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรม “สนทนาสภากาแฟ เช้านี้ที่ท่าเทียบเรือ อบจ.ชุมพร “ ครั้งที่ 11/2566
15 พฤศจิกายน 2566 สพป.ชุมพร เขต 1ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารเรียนจากภัยธรรมชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ อ.เมือง จ.ชุมพร
15 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลเชิงสถิตการใช้บริการ เดือนตุลาคม 2566
14 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
13 พฤศจิกายน 2566 กำหนดการขอดูหลักฐานผลการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
13 พฤศจิกายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเสรี พรหมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
13 พฤศจิกายน 2566 การประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
13 พฤศจิกายน 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ การประชุมจัดทำทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
11 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
11 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
10 พฤศจิกายน 2566 การขึ้นบัญชีและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
10 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจึและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 1)
09 พฤศจิกายน 2566 การประชุมกลุ่มสืบเนื่องจากการประชุมพฤหัสเช้า สพฐ.
09 พฤศจิกายน 2566 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 2/2566
08 พฤศจิกายน 2566 การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
29 เมษายน 2565 การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2565 การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language)
26 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ
22 ธันวาคม 2564 รายงานการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านโคกม้า อ.จะนะ จ.สงขลา ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 วิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดบทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 ธันวาคม 2564 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
22 ธันวาคม 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
22 ธันวาคม 2564 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยสุนทรี เหลืองอ่อน
22 ธันวาคม 2564 การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดย สุนทรี เหลืองอ่อน
1 2 3 4

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประชาสัมพันธ์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แบบฟอร์มวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปี 2566

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาไทยวันนี้ บทความ สาระน่ารู้

CPN1 Facebook Fanpage

ช่องทาง Youtube ของ สพป.ชุมพร เขต 1

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1