หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

30 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 31/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
29 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 30/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
28 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 29/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางจงจิตร ประทุมชัย)
27 มิถุนายน 2565 คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล (นางวรรณภา ธรรมรักษา)
27 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 28/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 27/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
23 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 26/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
22 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 25/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
21 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 24/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 23/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
17 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 22/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
16 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 21/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
15 มิถุนายน 2565 คำสั่ง แบบฟอร์ม พัสดุ
06 มิถุนายน 2565 จดหมายข่าวฉบับที่ 20/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
1 2 3 4
ระเบียบแนวปฏิบัติ

Gutentor Simple Text

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn10@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1