กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
"มุ่งพัฒนา ครู สู่ครูผู้มีความรู้อย่างมืออาชีพ"
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

21 มิถุนายน 2564 รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
21 มิถุนายน 2564 รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศฯ
21 มิถุนายน 2564 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
18 มิถุนายน 2564 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้ง ที่ 19 พ.ศ. 2565
14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
14 มิถุนายน 2564 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10
02 มิถุนายน 2564 ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
1 4 5
คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาครูฯ)

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการ

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารการศึกษา ผอ.สถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศฯ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ / คัดเลือกรางวัลต่างๆ

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับ สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ “ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 (ระดับ สพฐ.)

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “รางวัลชนะเลิศ”ครูดีที่ฉันรัก” จังหวัดชุมพภร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ

จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช่ีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี “รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

ขอแสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn07@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1