กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
"มุ่งพัฒนา ครู สู่ครูผู้มีความรู้อย่างมืออาชีพ"
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

27 เมษายน 2565 ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ
11 เมษายน 2565 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565
15 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 พฤศจิกายน 2564 ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.
23 พฤศจิกายน 2564 แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาครูฯ)
1 2 3 5
คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มพัฒนาครูฯ)

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการ

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารการศึกษา ผอ.สถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูู้ช่วย ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศฯ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ / คัดเลือกรางวัลต่างๆ

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับ สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ “ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 (ระดับ สพฐ.)

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “รางวัลชนะเลิศ”ครูดีที่ฉันรัก” จังหวัดชุมพภร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับชาติ

จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับ สพฐ.

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาช่ีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี “รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

ขอแสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn07@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1