กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

07 พฤศจิกายน 2566 การประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร
25 ตุลาคม 2566 การประชุมเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566
14 กรกฎาคม 2566 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน)
06 กรกฎาคม 2566 การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566
06 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11
02 กรกฎาคม 2566 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
02 กรกฎาคม 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
02 กรกฎาคม 2566 พิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพระราชทาน ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
26 มิถุนายน 2566 เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ปีการศึกษา 2566
23 มิถุนายน 2566 การประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นางกาญจนา พัดพา ปี 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นางจงดี เอกฉาย ปี 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น ปี 2566
08 มิถุนายน 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน นายเปรมพร ยังศรีนาค ปี 2566
1 2 3 6

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

Gutentor Simple Text

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น (C.A.T.C.) รุ่นที่ 001 /2567

การขึ้นบัญชีและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรและค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพร

การประชุมเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2566

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดชุมพร

ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567

การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร

คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564

งานสภานักเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน

งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2562 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมหารือคัดเลือกประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ

ร่วมวางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เด็กชายจักรพันธุ์ สกุลนุ่ม นักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ

การประชุมหารือการขอเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนพิเศษ) รอบ 2

สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ การพัฒาการศึกษาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับน.ร. สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 พร้อมปฏิทิน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของ สพป.ชพ. เขต ๑ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

งานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 15

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn04@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1