กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

10 กันยายน 2564 สรุปการรายงานผลดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม/หน่วยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
09 สิงหาคม 2564 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2567) สพป.ชพ.1
16 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 กรกฎาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
23 มิถุนายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มกราคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
19 ตุลาคม 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่2
19 ตุลาคม 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
19 ตุลาคม 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ 1
19 ตุลาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63(ไตรมาส3)
19 ตุลาคม 2563 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน 2563
19 ตุลาคม 2563 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 1:ต.ค.-ธ.ค.61)
19 ตุลาคม 2563 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2: ม.ค.-มี.ค.62)
1 2 3

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สรุปการรายงานผลดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓- มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม/หน่วยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 14

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn01@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1