ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

25 พฤษภาคม 2565 เกณฑ์การประเมินผลและ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา
25 พฤษภาคม 2565 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ว 126
25 พฤษภาคม 2565 คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด [ BE SMART SAY NO TO DRUGS ] สำนักงาน ป.ป.ส.
25 พฤษภาคม 2565 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้าย การติดตาม และการจำหน่ายนักเรียน
25 พฤษภาคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2565
24 พฤษภาคม 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
24 พฤษภาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
23 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
23 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
23 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
23 พฤษภาคม 2565 ขอแสดงความยินดีผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565
20 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤษภาคม 2565 เอกสารประกอบประชุมชี้แจงการสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health Hero
20 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ มาตรการและแนวปฏิบัตินักเรียนผู้เข้าสอบแข่งขันระดับนานาชาติ 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ)
18 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Sand Alone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 53