ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูความพร้อมเพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม ดูความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site

วันที่ 26  มกราคม  2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม ดูความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม อำเภอเมืองชุมพร โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  มีจุดสำหรับให้นักเรียนล้างมือ จุดตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการเว้นระยะห่างโต๊ะเรียนในห้องเรียน และพบปะพูดคุย สอบถาม เรื่องการจัดการเรียน การสอน เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน.-