กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 24  มกราคม 2565  เวลา 08.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบหมายให้  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  นำบุคลากรของกลุ่ม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  อีกทั้ง เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต(เขตสุจริต)  ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1