การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดย สุนทรี เหลืองอ่อน

สุนทรี เหลืองอ่อน :  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ชุด คำสร้างสรรค์                              ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา. ผู้ทรงคุณวุฒิ :  ผศ. ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร, ดร. ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, ดร. พรรณมาส พรมพิลา ดร. จิรวรรณ สุรเสียง, นางเชาวนา อมรส่งเจริญ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ชุด คำสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80          2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำก่อนเรียนและหลังเรียน ชุด คำสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา        3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 29 คน             โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ระยะเวลาในการทดลอง 12 คาบ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ชุด คำสร้างสรรค์                 ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา                   2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คำสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                       วิชาภาษาไทย (ท 12101) เรื่อง คำสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอน            แบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.53-0.78 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.25-0.43 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.896  4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.829 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเชื่อมั่นแบบวิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ค่าความเชื่อมั่น                              แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (- Coefficient) และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน t-test dependent

                   ผลการวิจัยว่า

  1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ชุด คำสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียน                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.08/84.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน                    อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ                        การเขียนสะกดคำ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด